Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Kurs Semestralny - szczegółowa lista tematów

Na kursie semestralnym poruszamy następujące kwestie w ramach omawianych tematów. Każde zajęcia zawierają przedstawienie teoretyczne zagadnień, proste ćwiczenia wykonywane podczas zajęć (samodzielnie lub razem z prowadzącymi), zakończone są zestawem zadań do samodzielnego rozwiązania pomiędzy zajęciami, które umożliwiają utrwalenie i rozszerzenie poznanego materiału. Niektóre tematy zawierają też dodatkowe elementy - warte opanowania, ale nieomawiane podczas samych zajęć.

Szczegółowy zakres kursu przeznaczony jest dla osób posiadających już pewną wiedzę na temat programowania, zarówno w Pythonie jak i w innych językach.

Jeśli nie rozumiesz, co tu jest napisane - nic nie szkodzi, zrozumiesz po kursie! :)

 

Część pierwsza - składnia języka Python:

1. Instalacja i przygotowanie środowiska, pierwszy skrypt Hello World, operacje na liczbach i napisach

 • wprowadzenie do środowiska Code With Mu, obsługa innych środowisk
 • plik skryptów .py, uruchamianie skryptów, pisanie kodu i odczytywanie wyników na konsoli
 • pierwszy program "Hello World" (instrukcja print)
 • proste programy z wyświetlaniem napisów i obliczeniami
 • liczby i napisy (stringi) - podobieństwa, różnice, możliwe operacje, przechodzenie pomiędzy typami (rzutowanie)
 • znaki specjalne w stringach
 • zapis stringów z apostrofami i cudzysłowami
 • programy wielolinijkowe, wyświetlanie wielu instrukcji w jednej linijce
 • komentarze w kodzie

2. Działania na zmiennych, typy liczbowe, typy logiczne, instrukcja warunkowa if-elif-else

 • pojęcie zmiennej i działania na zmiennych
 • pobieranie danych od użytkownika (input)
 • charakterystyka i nazewnictwo zmiennych
 • słowa kluczowe w Pythonie
 • dynamiczne typowanie zmiennych - typ int, string, float
 • wartości logiczne - True i False
 • operacje porównań logicznych (równość, porównanie, różność)
 • instrukcja wyboru if
 • instrukcje z alternatywą if-else
 • instrukcje z wieloma alternatywami if-elif-else
 • łączenie warunków logicznych (and i or)
 • jednolinijkowy if-else (operator trójargumentowy)

3. Grupowanie danych w Pythonie - kolekcje i operacje na nich (listy, krotki, słowniki, sety)

 • przykłady kolekcji i typy kolekcji w Pythonie
 • lista jako podstawowa kolekcja elementów
 • indeksowanie i własności list
 • operacje na listach (modyfikacja elementów, dołączanie, wklejanie, zdejmowanie elementów, odwracanie listy, łączenie list, mnożenie przez liczbę)
 • wycinki list (slice) - indeksowanie
 • krotki (tuple) - niemodyfikowalne listy, przykłady, charakterystyka
 • słowniki (dict) - struktury par klucz-wartość, przykłady, charakterystyka
 • operacje na słownikach - tworzenie, dodawanie elementów, usuwanie elementów, odczytanie kluczy lub wartości
 • zbiory (set) - struktury o unikalnych elementach, przykłady, charakterystyka
 • operacje na zbiorach - tworzenie, dodawanie elementów, usuwanie elementów, sprawdzanie czy element jest w zbiorze
 • napisy - operacje jak na listach
 • deklaracja kolekcji pustych
 • konwersja między typami (rzutowanie i jego konsekwencje)

4. Automatyzacja kodu - pętle for, while, pętle zagnieżdżone, generatory list

 • pętla jako sposób na uproszczenie kodu
 • pętla for - składnia, przykłady, kolejność wykonywania operacji
 • generator range() do pracy z zakresem liczb, użycie w pętli for
 • pętla while - składnia, przykłady, kolejność wykonywania operacji
 • pętla nieskończona
 • instrukcje break i continue
 • łączenie pętli z instrukcjami if-else, przerywanie pętli
 • pęfla for - iterowanie po kolekcjach
 • generator listy - list comprehension, przykłady
 • pętle zagnieżdżone ("pętla w pętli")
 • konstrukcje for-else oraz while-else

5. Grupowanie kodu - tworzenie i wywoływanie funkcji

 • funkcja jako sposób na grupowanie kodu, poznane dotychczas funkcje
 • funkcja jako "black box" - input, output, ciało funkcji, wywoływanie funkcji
 • składnia i przykłady funkcji
 • zwracanie wartości - instrukcja return
 • nazewnictwo w funkcjach - parametry, argumenty, zwracany typ, dobre praktyki w tworzeniu funkcji
 • parametry o domyślnych wartościach
 • wywoływanie z jawnymi parametrami
 • rekurencja - wywołanie funkcji przez samą siebie
 • zasięg zmiennych w funkcji (lokalne i globalne)
 • wyrażenia lambda - funkcje anonimowe
 • funkcje ze zmienną liczbą parametrów

6. Poszerzanie możliwości programów - importowanie wbudowanych modułów (m.in. math, random, time, datetime)

 • importowanie modułów, biblioteka standardowa Pythona
 • moduł random - losowanie liczb
 • moduł math - operacje matematyczne
 • moduł time - przerywanie programu, mierzenie czasu trwania programów, wyświetlanie godziny, czas unixowy
 • moduł datetime - praca z czasem i kalendarzem
 • moduł keyword - słowa kluczowe w Pythonie
 • różne sposoby importowania modułów (aliasy, from - import, import *)
 • dokumentacja języka Python - inne moduły warte poznania
 • funkcja dir()
 • tworzenie własnych modułów
 • pakiety jako zbiory modułów, __init__.py, __name__

7. Operacje na plikach i przetwarzanie tekstu, obsługa wyjątków

 • podstawowe operacje na plikach w Pythonie - funkcja open(), handler pliku, tryb otwarcia
 • różne sposoby odczytu plików - odczyt całego pliku, n linii, jednej linii, wszystkich linii
 • zamykanie pliku - funkcja close()
 • konstrukcja with-as do pracy z plikami
 • zapis do pliku - tryby write i append
 • wyjątki jako nieoczekiwane błędy programu, przykłady wyjątków
 • obsługa wyjątków - konstrukcja try-except
 • instrukcja finally
 • rzucanie wyjątków (raise)
 • podstawowe wyjątki do obsługi w programach - praca z dokumentacją
 • konstrukcja try-else

8. Podstawy programowania obiektowego w Pythonie

 • programowanie proceduralne i obiektowe - charakterystyka
 • charakterystyka obiektów, przykłady
 • nazewnictwo w programowaniu obiektowym (klasa, obiekt, stan, operacje, pola, metody)
 • projektowanie klas w języku Python, przykłady
 • tworzenie obiektów, ustawianie wartości pól i ich odczyt, wywołanie metod
 • konstruktor klasy - metoda __init__()
 • dziedziczenie klas, drzewo dziedziczenia, przykłady
 • agregacja, przykłady

Część druga - narzędzia Pythona do Data Science:

9. Środowisko Anaconda / Jupyter Notebook, instalowanie pakietów, tworzenie wykresów - biblioteka Matplotlib

 • praca z notatnikami Jupyter Notebook, uruchamianie kodu, podział na komórki, praca z komórkami, skróty klawiszowe
 • instalacja bibliotek zewnętrznych w Pythonie
 • generowanie danych do wykresów
 • proste wykresy w Matplotlib - plot, znaczniki danych (markery), kolory i kształty linii
 • wykres funkcji y= f(x), wiele danych na jednym wykresie
 • wykresy słupkowe (bar), wykresy kołowe (pie)
 • wiele wykresów na jednym oknie (subplot)
 • histogramy
 • symbole matematyczne

10. Pliki danych CSV i JSON, korzystanie z REST API - biblioteka Requests

 • pliki danych CSV/JSON jako "małe" bazy danych
 • format pliku CSV - header, separator, standardy
 • plik CSV w Pythonie - odczyt klasycznie, odczyt z modułem csv, zapis danych
 • format pliku JSON - zagnieżdżanie słowników i list, moduł pprint
 • plik JSON - odczyt danych, zapis danych, moduł json, odczyt i zapis danych surowych
 • biblioteka Requests
 • pobieranie danych z REST API, przetwarzanie i odczyt danych
 • przetwarzanie surowego tekstu z requests
 • pobieranie danych i wyświetlanie wykresu w Matplotlib

11. Obliczenia numeryczne, typ ndarray - biblioteka Numpy

 • biblioteka Numpy do obliczeń numerycznych
 • typ danych ndarray - charakterystyka, podobieństwa i różnice tablic ndarray z klasycznymi listami
 • predefiniowane tablice, podstawowe generatory (zeros, ones, linspace, arange, random)
 • tablice N-wymiarowe - kształt, rozmiar, indeksowanie w Numpy, wycinki tablic
 • operacje na elementach tablic
 • funkcje matematyczne i statystyczne w Numpy
 • generowanie danych z rozkładów statystycznych, histogram rozkładu
 • odczyt danych z pliku TXT, przetwarzanie danych, rysowanie wykresu
 • macierze w Numpy
 • maski tablicy, operacje logiczne na elementach, konstrukcja where
 • filtrowanie i "naprawa" danych z Numpy
 • biblioteka Scipy - rozszerzenie Numpy do prac naukowych

12. Pobieranie i obróbka danych, Data Series i Data Frame - biblioteka Pandas

 • biblioteka Pandas do pracy z danymi tabelarycznymi
 • struktury danych w Pandas: Data Series i Data Frame
 • Data Series - tworzenie serii z listy, tablicy Numpy, słownika, indeksowanie, podstawowe operacje
 • Data Frame - tworzenie tabeli z listy, tablicy wielowymiarowej, słownika, pojęcie indeksów i kolumn
 • różne sposoby odwołania do indeksów, kolumn i elementów w Data Frame, własności Data Frame
 • łączenie danych (concat)
 • edycja kolumn, dodawanie nowych kolumn, zmiana nazw, łączenie zawartości wielu kolumn
 • odczyt plików CSV i Excel w Pandas, szybkie charakterystyki
 • filtrowanie danych
 • grupowanie danych (groupby)
 • wartości unikalne i duplikaty
 • obsługa brakujących danych (NaN)
 • przetwarzanie danych - funkcja map() i wyrażenia lambda
 • zapis do plików CSV i Excel
 • odczyt i zapis danych z Rest API / JSON

13. Praca w parze ze sztuczną inteligencją - używanie ChatGPT do nauki i pisania programów! [NOWOŚĆ w tej edycji!]

 • generowanie kodu w ChatGPT, prompt engineering
 • sposoby na poprawianie odpowiedzi, zasady Clean Code, stosowanie PEP8
 • charakterystyka typowego kodu generowanego przez AI
 • walidacja i testowanie kodu z AI
 • dostosowanie kodu do modelu danych (przykład pliku CSV oraz web scrapping)
 • nauka programowania ze sztuczną inteligencją
 • przyszłościowy zawód - "promptista"
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl